นางสาวกัญญาณัฐ จุลย์เสนีย์ชร YEAR12
รางวัลเรียนดีด้วยเกรดเฉลี่ยสูงสุดในโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.92