นางสาวรัตริรส ทวีพานิชพันธุ์ ได้รับ 2 A*s, 2 As & 2Bs ใน IGCSE ของเธอ