Mr.SAI KYAW KO KO นักเรียนชั้น Year13 ปีการศึกษา 2562

ผ่านการคิดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย The University of Arizona ประเทศอเมริกา