นางสาวอัฐภิญญารักษาผล ได้รับรางวัลชมเชย จากการกล่าวสุนทรพจน์ ในระดับชั้นมัธยมปลาย จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Online จาก ภาควิชาภาษาตะวันออก ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย